Signalisatie Bedrijven  thumbnail

Signalisatie Bedrijven

Published Jan 14, 24
4 min read

Ik denk ook aan het afblazen van het Parcon-project waarmee ik zeer ingenomen was (Afzetpaal.nl: Home) (Afzetpaal.nl: Home) (Afzetpaal.nl: Home). Op het punt van de reikwijdte van deze wet, de begrenzing tussen politie aan de ene kant en andere toezichthouders in de overheidssfeer en particuliere beveiligingsinstanties aan de andere kant, is ook wat meer duidelijkheid ontstaan

Ik besef dat wij daar in het kader van deze wet niet al te uitgebreid over moeten discussiëren, omdat dit onderwerp bij de behandeling van de nota over het toezicht aan de orde komt (Afzetpaal.nl: Home). De uitspraak van de minister dat stadswachten geen beveiligings-werkzaamheden verrichten gaat mij echter iets te ver

In deze wet wordt het begrip beveiligings-werkzaamheden als volgt omschreven: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en gebouwen - Afzetpaal.nl: Home. De minister zal toch niet willen zeggen dat gemeenten niet juist voor het handhaven van de orde en rust in het publieke domein stadswachten aanstellen? Ik markeer dit nog even, omdat ik vind dat ook aan stadswachten en dergelijke instituties eisen qua niveau en opleiding moeten kunnen worden gesteldOp dat punt ben ik nog niet geheel gerustgesteld. Afzetpaal.nl: Home. Ik heb de minister een vraag gesteld over buurtcomités, wijkpreventie en dat soort initiatieven, ook niet-commerciële. Afzetpaal.nl: Home. De minister heeft toen niet zonder meer gezegd dat zij geen ontheffing nodig hebben, maar dat dat afhangt van de aard van de concrete werkzaamheden

Parking Signalisatie

Ik neem toch niet aan dat er als het werkzaamheden in dat kader betreft, vergunning nodig is. Afzetpaal.nl: Home. We moeten niet meer onhelderheid laten bestaan dan strikt nodig is. De minister kan toch bij zo’n punt klip en klaar stellen dat het niet nodig is dat hier vergunning voor verleend wordt? Ik heb in dat verband een ander voorbeeld genoemd, namelijk de ontheffing wat betreft het verrichten van nevenwerkzaamheden

Ik heb daar enigszins mijn verbazing over uitgesproken. Is dat ook niet een kwestie van te ver doorgeschoten regulering? Dit zijn maar enkele voorbeelden (Afzetpaal.nl: Home). Voor het overige moeten wij de werking van de wet op dat punt afwachten - Afzetpaal.nl: Home. Voorzitter! Ik heb nog twee andere vragen gesteld die niet beantwoord zijnIk wil daar graag meer inzicht in hebben, omdat ik dit een zeer wezenlijk punt vind - Afzetpaal.nl: Home. Ik heb verder nog een opmerking gemaakt over de klachtenregeling. Ik heb de nota naar aanleiding van het eindverslag aangehaald. Daar staat dat men zich met een klacht kan wenden tot het bedrijf zelf, de brancheorganisatie, de politie of het ministerie van JustitieVolgens mij zou je klip en klaar moeten zeggen: met klachten kun je daar terecht! Met een dergelijke omschrijving schiet een burger niet echt veel op. Ik verzoek de minister daar nog eens nader op in te gaan - Afzetpaal.nl: Home. Voorzitter! Afgezien van deze opmerkingen zullen wij deze wet gaarne steunen. Afzetpaal.nl: Home. © De heer (VVD): Voorzitter! Allereerst ook mijn dank voor de antwoorden die de minister gegeven heeft

Tensabarrier Afzetlinthouders Op Palen En In Wandcassettes

Vallen zij onder de werking van de wet? Ik sluit daarbij aan met de vraag of dit ook te maken heeft met het definiëringsprobleem van wat nu precies een bedrijfsorganisatie is en misschien het gemis van de definiëring van een ’’beveiligings-beambte’’. Afzetpaal.nl: Home. Ik hoor graag het oordeel van de minister hierover

Het is erg arbeidsintensief, niet alleen voor medewerkers van het ministerie van Justitie maar met name ook voor politiechefs en de politie in het algemeen. Afzetpaal.nl: Home. Dat zou wel eens een zodanige belasting kunnen betekenen dat we minder blauw op straat krijgen (Afzetpaal.nl: Home). Ook daarover verneem ik graag het oordeel van de ministerWe moeten oppassen dat het systeem als zodanig niet verlammend gaat werken (Afzetpaal.nl: Home). Als iedereen te lang moet wachten op toestemming, dan zou de zichtbare beveiligingsorganisatie zich wel eens kunnen begeven in de richting van een onzichtbare - Afzetpaal.nl: Home. Voorzitter! De minister is niet ingegaan op het punt van de aanwijzingen van de minister aan de politiechefs

Latest Posts

Buiten Camera Beveiliging

Published Apr 24, 24
5 min read

Fero Signalisatie

Published Jan 18, 24
5 min read